Ondersteuning van Zeeuwse gemeenten met ‘Energieke Gemeenten’

Alle gemeenten in Nederland hebben de regierol om eind 2021 een Transitievisie Warmte op te leveren. Deze visie geeft aan hoe wijken en dorpen richting 2030 op een duurzame wijze verwarmd worden. Het project ‘Energieke Gemeenten’, mede gefinancierd door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB), helpt de gemeenten en inwonerscollectieven met de sociale aspecten van de transitie. Doel is om de participatie vanuit de samenleving en het draagvlak voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te vergroten.

In 2020 en 2021 ontwikkelen de Zeeuwse gemeenten, in samenspraak met de samenleving, hun Transitievisie Warmte. Naast een technisch-economische opgave is dit in grote mate ook een sociale opgave. Het betrekken van inwoners en het vormgeven van participatie is een grote uitdaging. Wie betrekken we wanneer, voor wat en hoe doen we dat? Het project ‘Energieke Gemeenten’ ondersteunt de Zeeuwse gemeenten, en dus ook partijen in de samenleving, bij deze opgave.

In ‘Energieke Gemeenten’ wordt relevante sociale informatie verzameld, inwonerscollectieven in kaart gebracht en een participatietoolkit samengesteld. Die bestaat uit tools, aanpakken en praktijkverhalen over participatie. Ook wordt gemeenten en stakeholders een ‘doe&leerlab’ geboden voor ‘samen participatie doen en leren’. Het doel van ‘Energieke Gemeenten’ is om de inwonersparticipatie in de warmtetransitie praktisch te maken en zo te versterken. Dit is essentieel voor het draagvlak en het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Over de Stichting
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties.

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.