Steun voor onderzoek naar duurzame warmte in wijk Malta in Zierikzee

In 2050 willen we in Nederland niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze huizen. Daarom kijken we naar alternatieven zoals elektrificatie, duurzame gassen en warmtenetten. In de wijk Malta in Zierikzee worden kansrijke mogelijkheden onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van warmte uit Oosterscheldewater dat met een warmtenet aan de woning geleverd wordt. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) steunt het onderzoek hiernaar.

Opzet proefproject
De samenwerkende partijen: de gemeente Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en energie-corporatie Zeeuwwind onderzoeken samen met de bewoners de mogelijkheden in de directe omgeving. In eerste instantie richten ze zich vooral op warmte uit Oosterscheldewater. Hierbij wordt de warmte voor verwarming centraal aangeleverd zoals dat nu ook gebeurt met het aardgas. Malta voldoet aan veel voorwaarden voor deze manier van verwarming, blijkt uit een eerdere haalbaarheidsstudie. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • Technische mogelijkheden en financieel en/ of economische randvoorwaarden voor een collectief warmtenet op basis van duurzame verwarming.
  • De ervaringen met burgerparticipatie.
  • Bestuurlijk-juridische randvoorwaarden.

Transitievisie Warmte
Alle Zeeuwse gemeenten hebben de verplichting om eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Met dit plan geven de gemeenten inwoners en ondernemers inzicht in wanneer welke wijken of buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden. Het plan geeft nog geen antwoord op de vraag op welke manier woningen en bedrijven in de toekomst verwarmd worden. Gemeenten gaan dit onderzoeken samen met inwoners en ondernemers. In de wijk Malta in Zierikzee wordt nu gestart met een pilot. Deze onderzoekspilot wordt medegefinancierd door SZPB.

Zeeuws Energieakkoord
De Transitievisie warmte is een doelstelling uit de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zeeland, oftewel het Zeeuws Energieakkoord. Een van de afspraken uit dit akkoord is dat we onderzoeken welke warmtebronnen bruikbaar zijn om wijken en gebouwen aardgasvrij te maken.
Alle informatie over deze opgave is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl. Daarnaast heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een eigen einddoel; in 2040 wil het eiland energieneutraal zijn. Om dit te bereiken heeft de gemeente een energie-agenda opgesteld. Een van de opgaven hierin is onderzoek naar alternatieve duurzame warmtebronnen voor het eiland.

Over de Stichting
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties.

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.