Steun voor studie naar warmtevoorziening Dauwendaele

31 oktober 2018 – Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt een haalbaarheidsstudie naar een duurzaam warmtenet voor de Middelburgse wijk Dauwendaele. Voor het onderzoek wordt €100.000 beschikbaar gesteld vanuit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie. De wijk Dauwendaele is onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als proeftuin binnen het nationaal programma Aardgasvrije Wijken.

De komende maanden onderzoeken netbeheerder DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg en Zeeuwind samen met bedrijven in de directe omgeving van Dauwendaele de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet. Daarbij kunnen warmtebronnen vanuit de omgeving (zoals industriële restwarmte) worden ingezet voor het verwarmen van huizen in de wijk. Zo’n warmtenet kan een alternatief zijn voor aardgas, dat op termijn zal verdwijnen als verwarmingsbron. Het onderzoek moet duidelijk maken of de duurzame verwarming van Dauwendaele technisch realiseerbaar is, en welke investering daarmee is gemoeid.

Draagvlak
Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het onderzoek onder andere omdat het warmtevraagstuk bij Dauwendaele niet op zichzelf staat en voor veel wijken in Nederland geldt. Daardoor zijn de uitkomsten en “lessons learned” mogelijk ook bruikbaar voor andere warmteprojecten. Zodra de eerste uitkomsten van de haalbaarheidsstudie bekend zijn, zullen die worden besproken met de wijkbewoners. Draagvlak en acceptatie zijn erg belangrijk voordat er besluiten kunnen worden genomen over de toekomstige warmtevoorziening van de wijk.

Noodzaak
Het is belangrijk om zo snel mogelijk een CO2-neutrale, duurzame energievoorziening in Zeeland te realiseren. Dit kan alleen als Zeeuwse burgers, bedrijven, organisaties en overheden samenwerken. Het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam warmtesysteem kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting.